ANADOLUHİSARI TANKERCİLİK A.Ş.

 

ŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

AnadoluhisaTankercilik A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin venliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine yük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfayla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen nırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve ncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 

Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 

Toplanan kisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkankla ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanma ve Şirketimizin insan kaynakla politikalarının tülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartla ve amaçla dahilinde işlenecektir.

 

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkankla ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),


Şirketimizin ticari ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanma ile Şirketimizin insan kaynakla politikalarının tülmesinin temini amaçlarıyla ortaklamıza, tedarikçilerimize, Koç Topluluğu şirketlerine, hissedarlamıza, kanunen yetkili kamu kurumla ve özel kişilere, KVK Kanunu Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kisel veri işleme şartla ve amaçla çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartla ve amaçla kapsanda bu metnin (1) ve (2) numara maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Madde 11’de Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlanracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olma hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kilere bildirilmesini isteme,

·       KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmana rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkma hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan lemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münharan otomatik sistemler vasıtayla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmana itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

KVK Kanunu Madde 13/1 gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir  yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak


  Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çeevede Şirketimize KVK Kanunu Madde 11 kapsanda yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

 

Yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu Madde

 

11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.ahtankercilik.com/veri-guvenligi/AHTankercilik_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imza bir nüshasını “Büyükdere Caddesi, No:145/1, Zincirlikuyu 34394 İstanbul / rkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanayla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile nderebilir veya ilgili formu anadoluhisari@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza olarak iletebilirsiniz.

 

 

Anadoluhisarı Tankercilik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kandilli Tankercilik A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kuleli Tankercilik A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kuzguncuk Tankercilik A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

 

Anadoluhisarı Tankercilik İnternet Sitesi Gizlilik Politikası